Čističky pro Obce a skladovací haly

Technologické, stavební a architektonické řešení ČOV je vždy navrženo tak, aby splňovalo požadavky investora, či konkrétních orgánů státní správy. Čistírnu odpadních vod je možné realizovat jako jedno až čtyř-linkové (paralelní linky) uspořádání, čímž je umožněno reagovat na aktuální zatížení při postupné výstavbě kanalizace nebo reagovat na sezónní nerovnoměrnosti v turistických oblastech. ČOV je možné řešit ve verzích: otevřená, částečně zakrytá nebo zcela zakrytá (dle hygienických a jiných požadavků). V technologickém návrhu zohledníme stávající stav - budeme se snažit o využití stávajících technologických objektů.

Představení obecních a průmyslových čistíren

 

MECHANICKÉ PŘEDČIŠTĚNÍ:

Pro odstranění mechanických nečistot slouží hrubé česle a  jemné strojní česle ( doplněny o odvodňovací zařízení a dopravníky). V případě, že je kanalizace jednotná, součástí technologické linky je lapák štěrku a lapák písku.

BIOLOGICKÝ REAKTOR

Biologické čištění je založeno na nízkozatěžované aktivaci (cca 0,06-0,07 BSK5 na 1 kg sušiny aktivovaného kalu za den). Aktivace je provozována jako směšovací nebo jako D-N systém. V nitrifikační fázi jsou redukované formy dusíku oxidovány na dusičnany v přítomnosti rozpuštěného kyslíku. V denitrifikační fázi jsou dusičnany redukovány na plynný dusík, který uniká do atmosféry a zároveň je odstraňován organický substrát. Tlakový vzduch je dodáván pomocí dmychadel a rozváděn potrubím k aeračnímu systému. Jemno-bublinný aerační systém má formu trubkových či diskových elementů.

DOSAZOVACÍ NÁDRŽ:

Může být vložena do nitrifikační nádrže. Odtah vratného a přebytečného kalu je řešen pomocí hydro-pneumatických čerpadel (mamutek). Díky tomu lze ušetřit provozní náklady na energii a nedochází k poruchám čerpadel a jejich ucpávání. U větších ČOV je dosazovací nádrž samostatnou nádrží. V případě pravoúhlých nádrží nabízíme systém Clari - Vac.

STROJOVNA:

Slouží jako technické zázemí pro dmychadla, suchá čerpadla, rozvaděče, dávkování chemikálií či místo pro obsluhu ČOV. U menších ČOV dodáváme prefabrikované strojovny, které lze instalovat například na polypropylenovou nádrž kalové jímky. 

KALOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ:

Základem kalového hospodářství je provzdušňovaná kalová jímka, v níž dochází k zahušťování přebytečného kalu pro další zpracování. Kalová voda je čerpána a vrácena zpět na ČOV. Dle velikosti ČOV či požadavku investora je na čistírně instalováno odvodnění kalu.

TERCIÁLNÍ ČIŠTĚNÍ:

Jako terciální čištění využíváme filtraci (gravitační pískovou, bubnové mikrosíto či membránové filtry). Hygienické zabezpečení je zajištěno UV desinfekcí nebo chlorací.

Kontaktujte nás, rádi Vám poradíme

Rádi Vám poradíme s výběrem a připravíme nabídku na míru. Neváhejte nás kontaktovat.